Regulamin

1)   Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki oraz zakres korzystania z Serwisu Testy egzaminacyjne online Ius Vitae (zwany dalej „Serwis”) za pośrednictwem strony internetowej: http://testy.iusvitae.pl/, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom pod adresem: http://testy.iusvitae.pl/informacje/regulamin 
 4. Serwis dostępny jest dla Konsumentów (w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) zawierających Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zarejestrowanych w Serwisie (zwanych dalej „Użytkownicy” a każdy z nich osobno „Użytkownik”).
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik nr 1 – Polityka Prywatności.
 6. Właścicielem Serwisu (zwanym dalej „Wydawnictwo”) jest:

Wojciech Bednarczyk
Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Bednarczyk
ul. Jana Kazimierza 64a/642
01-248 Warszawa
NIP: 7681763865

2)   Rodzaje świadczonych usług

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu polegają na płatnym bądź bezpłatnym udostępnianiu drogą elektroniczną zasobów Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Bezpłatne udostępnianie drogą elektroniczną zasobów Serwisu obejmuje dostęp do testu z zakresu Konstytucji RP oraz przystępowanie i branie udziału w grach utworzonych przez gospodarza gry, posiadający płatny pakiet w Serwisie.
 3. Płatne udostępnianie drogą elektroniczną zasobów Serwisu obejmuje dostęp do bazy testów z zakresu m.in.: prawa gospodarczego i handlowego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego, prawa konstytucyjnego i ustrojowego, prawa międzynarodowego i europejskiego, prawa nieruchomości, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa samorządów zawodowych.
 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu również w inny sposób niż wskazany w ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu. Wydawnictwo każdorazowo określi w regulaminie oferty lub promocji zasady takiego dostępu do Serwisu.

3)   Zawarcie umowy

 1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego potwierdzenie przez Wydawnictwo w sposób wskazany w pkt 5 poniżej, uznaje się za moment zawarcia Umowy.
 2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zaakceptowaniem warunków korzystania z Serwisu, zawartych w niniejszym Regulaminie i Cenniku aktualnym w dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Cennik jest udostępniony Użytkownikom pod adresem: http://testy.iusvitae.pl/app/shop.
 4. Przy składaniu zamówienia do części płatnej Serwisu Użytkownik dokonuje wyboru jednego z trzech dostępnych Abonamentów (1 miesiąc/ 3 miesiące/ 12 miesięcy), określających czas na jaki Użytkownik decyduje się związać Umową (zwanych dalej „Abonamentami” a każdy z nich osobno „Abonamentem”).
 5. Dostęp do części Serwisu, o której mowa w ust. 2 pkt 3 Regulaminu Użytkownik może uzyskać na podstawie złożenia zamówienia i uiszczenia Ceny za wybrany Abonament.
 6. Po złożeniu zamówienia oraz jego opłaceniu i zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą realizacje zamówienia.
 7. Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn. Informację o odmowie Użytkownik otrzyma za pośrednictwem e-maila, który wskazał podczas rejestracji w Serwisie.

4)   Zasady korzystania z Serwisu

 1. Z Serwisu może skorzystać Użytkownik, który dokona rejestracji na stronie Serwisu http://testy.iusvitae.pl/. Rejestracja polega na założeniu konta w Serwisie. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem strony Serwisu http://testy.iusvitae.pl./
 3. Nazwa konta (login Użytkownika) może być dowolna, nie może jednak być obraźliwa ani godzić w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej, napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu po wprowadzeniu loginu i hasła Użytkownika w oknie logowania umieszczonego na stronie internetowej: http://testy.iusvitae.pl/
 5. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła Użytkownika osobom trzecim. Korzystanie przez osobę trzecią z loginu i hasła Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Wydawnictwo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W przypadku korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Wydawnictwo urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Wydawnictwo może uniemożliwić dostęp do tych danych. Wydawnictwo nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. Wydawnictwo powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do danych o treści bezprawnej.
 7. Stwierdzenie, że Użytkownik, który posiada dostęp do Serwisu, kopiuje z którejś z zakupionych baz danych dane w ilościach wskazujących na kopiowanie w nietypowym, w szczególności z użyciem robotów i/lub programów masowo kopiujących dane, części lub całości bazy danych, będzie skutkowało wezwaniem Użytkownika do zaprzestania nadużyć w ciągu 48 h od chwili otrzymania wezwania. W przypadku niezaprzestania nadużyć przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wydawnictwo ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5)   Zmiana lub anulowanie zamówienia

 1. Użytkownik w trakcie składania zamówienia na dostęp do części płatnej Serwisu ma prawo do jego anulowania poprzez przerwanie dokonywania zakupu lub rezygnację z płatności. Po złożeniu zamówienia i zapłaty ceny za wybrany Abonament przez Użytkownika nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia.

6)   Wynagrodzenie

 1. Wszystkie ceny na stronie http://testy.iusvitae.pl/ podane są w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych Usługach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne.
 2. Na życzenie Użytkownika Wydawnictwo wystawi fakturę VAT. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest w zamówieniu na stronie http://testy.iusvitae.pl/ wybrać opcję wystawienia faktury VAT, a także podać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 3. Serwis oferuje formę płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń
 4. Wydawnictwo ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z zapłaty Ceny.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika świadczonych usług, jednakże, gwarantuje niezmienność ceny za korzystanie z Serwisu w okresie, na który Użytkownik zawarł Umowę.

7)   Czas trwania umowy/ rozwiązanie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, stosownie do zapisów ust. 3 pkt 3 Regulaminu.
 2. Wydawnictwo ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik narusza zasady korzystania z Serwisu określone w Regulaminie.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu i skasowania konta Użytkownika, w tym celu Użytkownik po zalogowaniu się na konto Użytkownika w ustawieniach konta wybiera opcję „Usuwanie konta”. Skorzystanie przez Użytkownika z opcji „Usuwanie konta” powoduje usunięcie konta Użytkownika, statystyk Użytkownika oraz zestawów testów Użytkownika.
 4. Opłata za niewykorzystaną część Abonamentu nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rezygnacji z dostępu do Serwisu, po rozpoczęciu korzystania, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, opłata za niewykorzystaną część Abonamentu nie podlega zwrotowi.

8)   Wymagania techniczne

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 2. Do poprawnego działania Serwisu wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, z zainstalowaną jedną z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub niemożność korzystania z Serwisu, wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika, bądź nieprzestrzegania przez niego wymagań technicznych opisanych w ust. 8 pkt 2 i 3
 4. Wydawnictwo nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w ust. 8 pkt 2 i 3 Regulaminu. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności koszty dostępu do sieci Internet.
 5. W związku z koniecznością aktualizacji lub konserwacji Serwisu w wersji on-line wszystkie treści dostępne przez Internet mogą być czasowo niedostępne. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań, aby niedostępność ta następowała między godziną 23.00 a 6.00. Niedostępność Serwisu w przypadkach wskazanych powyżej nie stanowi naruszenia postanowień Regulaminu.

9)   Przetwarzanie danych osobowych  i polityka prywatności

 1. W związku z realizacją przedmiotu Umowy Wydawnictwo uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkownika. W związku z tym Wydawnictwo staje się Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej „RODO”. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawnictwo zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dokładne zasady przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności, na stronie internetowej pod adresem http://testy.iusvitae.pl/informacje/polityka-prywatnosci
 2. Wydawnictwo może przetwarzać na podstawie niniejszej Umowy dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania niniejszej Umowy, a w szczególności:
  - nazwisko i imię lub nazwę Użytkownika;
  - adres do korespondencji Użytkownika;
  - adresy elektroniczne Użytkownika.
 3. Każdorazowo podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo uniemożliwi realizację Umowy.
 4. Użytkownik, stosownie do obowiązujących przepisów, ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z  naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Wydawnictwo może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu w wersji on-line, takie jak:
  - oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie powyżej wymienionych danych;
  - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
  - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu;
  - informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.
 6. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Wydawnictwo nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 9 pkt 2 Regulaminu, za wyjątkiem tych danych, które są:
  - niezbędne do rozliczenia z Użytkownikiem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Serwisu;
  - niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;
  - dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.
 7. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Serwisu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia.
 9. Dokładne zasady przetwarzania danych znajdują się w w Polityce Prywatności, na stronie internetowej pod adresem http://testy.iusvitae.pl/informacje/polityka-prywatnosci.
 10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej („cookies”). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. 

10)  Reklamacje

 1. Użytkownik na prawo do złożenia reklamacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dowiedzenia się przez Użytkownika o okolicznościach objętych reklamacją.
 2. Użytkownik składa reklamację:
  - Pisemnie na adres: ul. Jana Kazimierza 64a/642, 01-248 Warszawa
  - Drogą mailową na adres: kontakt@iusvitae.pl
 3. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej oraz powinna zawierać:
  - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  - nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  - przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  - podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 4. Wydawnictwo rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.
  Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.
 5. Wydawnictwo zastrzega, że nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 10 pkt 3 Regulaminu lub zostały wniesione po upływie terminu określonego w ust. 10 pkt 1 Regulaminu.

11)   Postanowienia dotyczące Konsumentów

 1. Użytkownik – Konsument lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile zamówienie nie posiada dla niej charakteru  zawodowego,  wynikającego  w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Wydawnictwa lub na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn.
 2. Konsument lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę na korzystanie z Serwisu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie może od niej odstąpić w przypadku kiedy wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia, przez Wydawnictwo, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Konsument lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  W przypadku Serwisu jest to zaakceptowanie przycisku na stronie Zamówienia, opisanego następująco: „Przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu oraz wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.”.
 3. Umowy na odległość są zawierane z Konsumentami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą na okres maksymalnie 12 miesięcy.
 4. W przypadku Konsumentów lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Wydawnictwo rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Konsumenta lub osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta oznacza to uznanie żądania Konsumenta za uzasadnione.

12)    Gwarancja jakości i zasady odpowiedzialności

 1. Wydawnictwo oświadcza, że Serwis jest stworzony i modernizowany wedle najlepszej wiedzy Wydawnictwa, z należytą starannością.
 2. Wydawnictwo dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Wydawnictwo nie gwarantuje aktualności danych zawartych w Serwisie.
 3. Wydawnictwo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność danych zawartych w Serwisie i skutki korzystania z Serwisu.
 4. Wydawnictwo nie odpowiada za działania osób trzecich. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Serwisie lub brakiem możliwości korzystania z Serwisu, niezależnie od przyczyny.
 5. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. W każdym przypadku, odpowiedzialność Wydawnictwa wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości Ceny Abonamentu uiszczonej przez Użytkownika.
 7. Przy świadczeniu Usług na podstawie Regulaminu zostaje wyłączona odpowiedzialność Wydawnictwa  z tytułu rękojmi o której mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów.
 8. Serwis http://testy.iusvitae.pl/ ma charakter edukacyjny i ma pomóc Użytkownikom przygotować się do egzaminów prawniczych. Wydawnictwo zastrzega, iż skorzystanie z Serwisu nie daje Użytkownikowi gwarancji uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminów. Wydawnictwo nie odpowiada za uzyskane wyniki egzaminów.

13)     Postanowienia końcowe

 1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie: http://testy.iusvitae.pl/ zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Serwisu mają jedynie charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu.